Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Skolår 7-9 fysik

I årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället:

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. 
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. 
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden. 
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. 
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar. 
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.  Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik. 
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen. 
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. 

Fysiken och vardagslivet:

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. 
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. 
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. 
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg. 
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. 
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. 

Fysiken och världsbilden:

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar. 
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. 
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa. 
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. 

Fysikens metoder och arbetssätt:

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. 
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. 

Kunskapskrav 
Kunskapskraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i december 2010.