Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Skolår 7-9 kemi

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 7–9

Kemin i naturen:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. 
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. 
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. 
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. 
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. 
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. 
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. 

Kemin i vardagen och samhället:

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. 
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. 
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras. 
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt. 
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning. 

Kemi:

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. 
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. Kemin och världsbilden 
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. 
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. 
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv. 

Kemins metoder och arbetssätt:

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen. 
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi. 

Kunskapskrav 
Kunskapskraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i december 2010.