Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kemi

KEMI för gymnasiet
av Sylvia Lindh


KEMI 1
Lärarhandledning till kursen Kemi 1

LÄRARHANDLEDNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR

A: Laborationer och demonstrationer kopplade till
centralt innehåll i Skolverkets ämnesplan för gymnasiekursen KEMI 1  

B: Laborationshandledningar med riskbedömningar
Beskrivningar av demonstrationer

C:  Laborationsrapport mall

D:  Prov kopplade till centralt innehåll i Skolverkets ämnesplan för gymnasiekursen Kemi 1

E  Extra uppgifter

  CENTRALT INNEHÅLL                                       LABORATIONER / DEMONSTRATIONER        
  
  Materia och kemisk bindning    
  - Modeller och teorier för materiens              
    uppbyggnad och klassificering 

  - Kemisk bindning och dess inverkan 
    på till exempel förekomst, egenskaper 
    och användningsområden för organiska 
    och oorganiska ämnen. 
      
  * Materia - indelning 
  * Organisk kemi - molekylmodeller 
  * Molekylmodeller - namngivning 
  * Avdunstningar och intermolekylära bindningar      
  * Alkoholers löslighet i saltvatten 
  * Alkoholers egenskaper 
  * Polära och opolära lösningsmedel 
 

 

  CENTRALT INNEHÅLL          LABORATIONER / DEMONSTRATIONER            
   
  Reaktioner och förändringar     
  - Syrabasreaktioner, inkl pH-begreppet             
    och buffertverkan  

  - Redoxreaktioner, inkl elektrokemi 
   
  - Fällningsreaktioner 

  - Energiomsättningar vid fasomvandlingar 
    och kemiska reaktioner 
      
  * Syrors egenskaper 
  * pH-skalan 
  * Buffertlösning 
  * Saltlösningars syrabasegenskaper (kemi 2) 
  * Spänningsserien 
  * Oxidation och reduktion - elektronövergångar 
  * Oxidations- och reduktionsmdel 
  * Framställning av koppar(I)oxid 
  * Elektrolys 
  * Fällningslaboration 
  * Endoterma reaktioner 
  * Exoterma reaktioner 
  * Termokemi - upplösning av salter 
 

 

  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER        
    
  Stökiometri     
  - Tolkning och skrivning av formler för 
     kemiska föreningar och reaktioner   

  - Substansmängdsförhållanden,  
    koncentrationer, begränsade rektanter 
    och utbyten vid kemiska reaktioner 

   
            
  * Substansmängd, beräkningar 
  * Aluminiumfolies tjocklek 0,0001  
  * Bestämning av mängden kristallvatten 
     i bariumklorid   
  * Bestämning av mängd hydroxidjoner 
     i en pastill natriumhydroxid 
  * Bestämning av koncentration av mättnad 
    kalciumhydroxid   
  * Sönderdelning av natriumvätekarbonat 
  * Koncentration, lösningsberedning och spädning 
  * Lösningars koncentration 
  * Lösningsberedning 
  * Framställning av järnsulfat  
  * Kopparsulfid 
 

 

  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER           
     
  Analytisk kemi 
  - Kvalitativa och kvantitativa metoder för 
    kemisk analys, t.ex kromatografi och 
    tiltering. 
   
  * Syrabastitrering 
  * Bestämning av molmassa för magnesium 
  * Gaskromatografi 
 

 

  CENTRALT INNEHÅLL                                        LABORATIONER / DEMONSTRATIONER           
     
  Kemins karaktär och arbetssätt    
  - Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig 
    frågeställning.    

  - Modeller och teorier som förenklingar av 
    verkligheten. Hur modeller och teorier kan 
    förändras över tid. 

  - Hur problemen och frågor avgränsas och 
    studeras med hjälp av kemiska resonemang. 

  - Det experimentella arbetets betydelse för att 
    testa, omvärdera och revidera hypoteser, 
    teorier och modeller. 

  - Planering och genomförande av experiment 
    samt formulering och prövning av hypoteser 
    i samband med dessa. 
    
  - Utvärdering av resultat och slutsatser genom 
    analys av metodval, arbetsprocess, felkällor.  

  - Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån 
    kemiska modeller, t.ex frågor om hållbar 
    utveckling. 
  
  * Laboratoriematerial  
  * Säkerhet 
  * Att skriva laborationsrapport    
  * Volymmätning 
  * Kemiska reaktioner    
  * Reagens - identifiera kemiska ämnen  
  * Laboratorieteknik  
  * Destillation  
 


Undervisningen i ämnet KEMI ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse hur dessa utvecklas.
  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
  4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
  5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kemi i praktik och teori 
Kemi i praktik och teori är en lektionsuppgift som främst behandlar punkterna 4 och 5 ovan och innehåller frågeställningar från flera områden. Uppgiften kan genomföras enskilt eller i grupp, vilket som passar bäst i aktuell undervisningssituation. Läraren väljer själv om uppgiften redovisas muntligt, skriftligt eller både och.

Energi
Lektionsuppgift som kan uföras enskilt eller i grupp.